Đức Linh thực hiện Thông báo kết luận số của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

     Theo Thông báo kết luận số 328-TB/UBKTTU, ngày 01/10/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra tài chính đảng năm 2018 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc thu hồi số tiền chi sai Quy định 839-QĐ/TU, ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chế độ hoạt động của các cấp ủy cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương đối với 02 xã Đông Hà và Mê Pu với tổng số tiền là 38.012.000đ (Ba mươi tám triệu không trăm mười hai ngàn đồng).

      Thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc túc rút kinh nghiệm trong công tác tài chính đảng. Ủy ban nhân dân huyện đã có Quyết định số 1470/QĐ-UBND, ngày 09/3/2020 về việc thu hồi tiền chi sai quy định đối với xã Đông Hà và xã Mê Pu với tổng số tiền 38.012.000đ (Ba mươi tám triệu không trăm mười hai ngàn đồng); trong đó, Xã Mê Pu là 7.500.000 đ (Chi tiền văn bản); xã Đông Hà là 30.512.000đ (Chi tiền văn bản và chế độ họp 25.550.000đ; chi phụ cấp cho đ/c Bí thư Đảng ủy 4.962.000đ).

     Đến ngày 23/3/2020, các địa phương trên đã hoàn thành và nghiêm túc rút kinh nghiệm.