Đức Linh: Kết quả 01 thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

     Thực hiện Kế hoạch số 2718/KH-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận; ngày 06/8/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến; các biên pháp tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm, thời gian và cơ quan được giao thực hiện theo kế hoạch đề ra…

      Qua 01 năm thực hiện, UBND huyện không tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử và các kênh thông tin khác. Để tiếp tực triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian đến, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ở huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Thực hiện rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian.