Đức Linh - Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

              Đảng bộ huyện Đức Linh hiện có 3.168 đảng viên, với 30 cơ sở đảng (11 chi bộ cơ sở, 19 đảng bộ cơ sở); 221 chi bộ trực thuộc cơ sở. Trong những năm qua, Đức Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tạo được bước chuyển tích cực, sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Để chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức linh lần thứ XII, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 205-KH/HU, ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 188-KH/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ huyện Đức Linh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với 09 cơ sở đảng và 09 cá nhân là người đứng đầu cấp ủy.

          Qua kiểm tra, nhìn chung các cấp ủy được kiểm tra và người đứng đầu đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 188-KH/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ huyện Đức Linh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nội dung để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng của công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 161-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 188-KH/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các địa phương, đơn vị trong huyện đã thực hiện kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, phát huy được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện đã và đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 cơ bản hoàn thành; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại và các vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy đảng quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tiểu ban. Văn kiện đại hội được chuẩn bị chu đáo; tổ chức lấy ý kiến của các chi bộ trực thuộc và ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; đồng thời trưng cầu ý kiến của các ban ngành cấp trên để đóng góp vào Văn kiện đại hội của Đảng bộ cấp mình. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nêu lên được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù của địa phương, đơn vị, phản ánh đúng thực trạng và sát với thực tiễn; bám sát Nghị quyết của nhiệm kỳ trước để đánh giá và đề ra chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kết hợp với tầm nhìn cho nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy được cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị, kiểm điểm đúng thực chất, đưa ra được những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

            Dự thảo Nghị quyết đại hội bám sát báo cáo chính trị, lựa chọn và đưa ra được những vấn đề mấu chốt để định hướng triển khai thực hiện. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Báo cáo chính trị gồm những nội dung cơ bản, quan trọng gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Dự thảo chương trình hành động: các cấp ủy đã chuẩn bị để trình đại hội. Việc triển triển góp ý các văn kiện của cấp trên được các cấp ủy tổ chức hội nghị góp ý và đề xuất, bổ sung một số vấn đề vào Văn kiện đại hội của cấp trên. Việc thảo luận góp ý vào văn kiện của Đảng cấp trên đã phát huy tinh thần dân chủ trong thảo luận.

            Các cơ sở đảng chuẩn bị công tác nhân sự căn cứ danh sách quy hoạch A4 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được phê duyệt và bám sát theo Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/11/2019 về công tác nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 06-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và Công văn số 2018-CV/HU, ngày 11/3/2020 về hướng dẫn công tác nhân sự cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị nhân sự cấp mình. Danh sách nhân sự chuẩn bị bầu vào cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đảm bảo theo quy định, chuẩn bị nhân sự có số dôi từ 10-15%. 

            Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, tại thời điểm kiểm tra, Đảng ủy thị trấn Võ Xu tiếp nhận 01 đơn liên quan đến nhân sự Đại hội, qua theo dõi, đến nay quần chúng đã rút đơn. Đối với các cơ sở đảng được kiểm tra còn lại tại thời điểm kiểm tra chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh kiên quan đến đảng viên, cấp ủy viên, dự kiến nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới của Đảng bộ. Cơ sở vật chất để tổ chức đại hội cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

             Để đại hội được chu đáo, các cơ sở đảng chỉnh trang, sửa chữa chuẩn bị Hội trường đáp ứng được yêu cầu, bảm bảo cho số lượng đại biểu về dự đại hội. Thời gian tổ chức đại hội các cơ sở đảng dự kiến theo Kế hoạch số 188-KH/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy bắt đầu từ tháng 4/2020 và kết thúc trước ngày 15/5/2020; tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ đại hội của các cơ sở đảng được lùi lại theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế các cấp ủy cơ sở cần quan tâm. Để Đại hội các cơ sở của huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ sở đảng cần thực hiện tốt một số nội dung: Tổ chức quán triệt sâu kỹ và nắm vững các nguyên tắc, thủ tục, quy định của Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo yêu cầu đề ra; cần lưu ý phiên đại hội trù bị do cấp ủy triệu tập đại hội chủ trì. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành cần bám sát kịch bản nhưng phải linh hoạt, chuẩn bị đầy đủ và nắm chắc các loại văn bản hướng dẫn của cấp trên, dự phòng và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong đại hội theo đúng quy định. Để đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, cần xây dựng và quán triệt sâu kỹ nội quy, quy chế bầu cử trong Đảng trong trong phiên đại hội trù bị. Báo cáo Chính trị đọc trước đại hội cần tóm tắt cô đọng và có độ dài hợp lý, thời gian báo cáo chính trị trước đại hội khoảng 20 đến 25 phút; báo cáo kiểm điểm khoảng 10-15 phút. Đại biểu thảo luận trước Đại hội nội dung cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng; thảo luận phải có trọng tâm, trọng điểm tránh đi vào những vấn đề không cần thiết, hạn chế việc tham luận tại đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chọn những đồng chí có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc các quy định để điều hành công tác bầu cử đúng nguyên tắc. Phương châm đại hội và các khẩu hiệu trang trí, tuyên tuyền tại đại hội là rất quan trọng vì vậy cần phải báo cáo xin ý của Thường trực Huyện ủy trước khi thực hiện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy). Kết quả giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy khóa mới, Đoàn Chủ tịch phải báo cáo cấp ủy cấp trên (thông qua đồng chí có thẩm quyền được cấp ủy cấp trên cử về dự, chỉ đạo đại hội); công bố trong Hội nghị cấp ủy lần thứ nhất và bàn giao biên bản kiểm phiếu và phiếu giới thiệu cấp ủy khóa mới (thông qua đồng chí triệu tập viên theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Quy chế bầu cử trong Đảng) theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. Trước khi thông qua và biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội, nếu trong quá trình thảo luận tại Đại hội có ý kiến khác nhau về các chỉ tiêu, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu, giải trình và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu còn có ý kiến khác nhau; đoàn thư ký chịu trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trước khi thông qua trước đại hội. Nội dung chương trình hành động phải mang tính định hướng cả nhiệm kỳ và thể hiện được những vấn đề sau: xác định rõ mục đích, yêu cầu; những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để triển khai đạt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra; xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian thực hiện; phân công trách nhiệm... Sau đại hội cấp ủy khóa mới hoàn chỉnh để ban hành và tổ chức thực hiện.