Đức Linh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

     Chiều ngày 1/6/2018, huyện Đức Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Văn Toàn - Uỷ viên Thường vụ trực Đảng, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Hoàng Hộ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo đảng ủy, UBND, Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện. 

     Báo cáo và các ý kiến phát biểu đều thống nhất khẳng định: 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) ở huyện ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Nghị quyết đã thực sự mang lại đổi thay trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nổi bật là: Nông nghiệp tăng trưởng khá cả về giá trị và sản lượng, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng hàng năm trong ngành nông nghiệp đạt bình quân 10%; giá trị sản xuất tăng 250% so với năm 2008. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp năm 2008 là 20%, đến năm 2017 tăng lên 28%. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả khá, từ năm 2016 đến nay đã chuyển từ gần 1.500ha - 2.000ha lúa 3 vụ sang sản xuất 2 vụ lúa + 1 vụ màu. Hình thành một số vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất lúa giống xã Nam Chính, thị trấn Đức Tài; vùng sản xuất nếp hàng hoá ở xã Đức Chính; vùng sản xuất bắp ở 3 xã bắc sông Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai; vùng chăn nuôi tập trung ở xã Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà… Đã thành lập được 11 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Sản lượng lương thực từ năm 2011 đến nay, hàng năm đều đạt trên 136.000 tấn, vượt 8,52 % so với kế hoạch. Thu nhập bình quân trên 1ha, vào năm 2008 là 25 triệu đồng đến năm 2018 tăng lên 45 triệu đồng. Cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến được nông dân chú trọng đầu tư, áp dụng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 32 triệu đồng, tăng 250% so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2008 là 12,69%, đến năm 2017 giảm xuống còn 4,48%. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Không khí thi đua xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khá sôi động, nhân dân ngày càng thấy rõ thêm trách nhiệm và quyền lợi của mình nên thật sự đã hồ hởi, phấn khởi đóng góp xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

     Trong thời gian tới, Huyện ủy Đức Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự lãnh đạo của mình theo những mục tiêu đã đề ra, có định hướng đến năm 2030. Huyện ủy đề nghị từng đồng chí Huyên ủy viên, cán bộ các ngành, đảng ủy các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải cụ thể hóa thành kế hoạch thật sát với công việc của mình, tạo thành sức mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) ở đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, xây dựng huyện Đức Linh ngày càng giàu mạnh, phát triển.