Đức Linh - Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

     Qua gần một năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi, hoán chuyển công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường cấp xã giai đoạn 2016-2021, đến nay đã chuyển đổi 06 trường hợp gồm chức danh tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng của 04 xã: Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh và Đức Tín.

     Xác định việc chuyển đổi, hoán chuyển 03 chức danh công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường cấp xã là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chung của huyện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu cho hoạt động quản lý, điều hành Nhà nước tại địa phương; tăng cường ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, giảm thiểu những bất cập, phiền hà cho tổ chức và công dân, đồng thời tránh tình trạng bố trí công chức phụ trách quá lâu ở một vị trí sẽ dễ nảy sinh tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức cấp xã ngày càng đồng bộ, hiệu quả, chuyên môn hóa theo vị trí việc làm và chuyên môn đào tạo, đáp ứng yêu cầu cải cách chế độ công vụ và cải cách hành chính giai đoạn 2016-2021, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Ngày 18/7/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Đề án số 07-ĐA/HU chuyển đổi, hoán chuyển công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường cấp xã giai đoạn 2016 - 2021. Ngày 09/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND huyện về chuyển đổi công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

     Từ khi thực hiện Đề án đến nay đã chuyển đổi 06 trường hợp gồm chức danh tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng của 04 xã: Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh và Đức Tín. Qua triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, nhìn chung các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là công chức đang đảm nhiệm nhiệm vụ thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp hành tốt quyết định chuyển đổi. Việc chuyển đổi đã tạo nên sự cố gắng phấn đấu vươn lên của các công chức trong việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác hạn chế sức ì trong công việc. Cơ bản khắc phục tình trạng cả nể giữa lãnh đạo với công chức trong công việc, giảm hẳn tư tưởng sống lâu lên lão làng của một bộ phận công chức cấp xã; từ đó khắc phục được một số mặt hạn chế như cửa quyền, hách dịch, bảo thủ trong công việc và các tiêu cực khác, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định, công chức chuyển đổi bước đầu còn lúng túng, chưa nắm bắt được tình hình tại đơn vị mới nên còn khó khăn trong công tác tham mưu; một số công chức là đại biểu HDND xã khi chuyển đổi công tác sẽ cho thôi đại biểu HĐND xã đã ảnh hưởng đến nhân sự ở các xã và tâm tư của công chức khi cho thôi đại biểu HĐND xã.

            Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường theo lộ trình Đề án số 07-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện sẽ thực hiện việc chuyển đổi ở cụm UBND thị trấn Đức Tài và UBND xã Vũ Hòa; cụm UBND xã Nam Chính và UBND xã Vũ Hòa; cụm UBND xã Sùng Nhơn và UBND xã Đa Kai.