Đức Linh - Kết quả công tác phát triển đảng viên mới qua nửa nhiệm kỳ 2015-2020

     Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Do đó, Đảng bộ huyện Đức Linh luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là 800 đồng chí.

      Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, hàng năm Ban Thường vụ Huyện đều xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở đảng. Qua các năm 2016, 2017, công tác kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên.

     Nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện Đức Linh đã kết nạp được 454/800 đảng viên, đạt 56,75% kế hoạch; trong đó, đảng viên nữ 225 đồng chí (chiếm 49,55%), đảng viên là người có đạo 15 đồng chí (chiếm 3,08%), đảng viên là dân tộc thiểu số 10 đồng chí (chiếm 2,2%), đảng viên là học sinh 14 đồng chí (chiếm 3,3%); đảng viên công tác tại các doanh nghiệp 11 đồng chí (chiếm 2,42%); đảng viên còn sinh hoạt đoàn 296 đồng chí (chiếm 65,19%). Chất lượng đảng viên mới kết nạp như sau: về trình độ văn hóa trung học phổ thông 420 đồng chí (chiếm 92,51%), trung học cơ sở 34 đồng chí (chiếm 7,48%); về trình độ chuyên môn: đại học 113 đồng chí (chiếm 24,89%), cao đẳng 84 đồng chí (chiếm 18,5%), trung cấp 88 đồng chí (chiếm 19,38%).