Đức Linh - Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

     6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đã ban hành Chương trình công tác năm 2018; củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện; thành lập mới được 01 chi đoàn thanh niên với 04 đoàn viên.

    Tuy nhiêndo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, chủ yếu hoạt động theo thời vụ, lượng công nhân không ổn định nên rất khó khăn trong việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể; một số hội đoàn thể của huyện và thành viên của Ban Chỉ đạo huyện chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác tuyên truyền và việc nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian qua chưa được sâu kỹ nên kết quả đạt được chưa cao.

     Để thực hiện đạt chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã đề ra, từ nay đến cuối năm Ban Chỉ đạo của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khảo sát thành lập tổ chức công đoàn, gắn với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tăng cường làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, giúp chủ doanh nghiệp hiểu hơn về vai trò của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với sự phát triển của doanh nghiệp và ủng hộ chủ trương thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Phấn đấu thành lập được 01 tổ chức công đoàn cơ sở và kết nạp được 2 - 3 đảng viên đang công tác tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và thành lập 01 chi bộ trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.