Huyện ủy Đức Linh sơ kết 2,5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

     Ngày 30/6/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Uy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã thị trấn; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

     Qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết nhất trí cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng; trong số 14 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, Đức Linh đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được chú trọng; các nguồn lực đầu tư phát triển tăng lên đáng kể. Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét. Việc chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; ý thức cộng đồng được phát huy. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo đảm giữ vững; thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột biến bất ngờ.

     Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường theo yêu cầu đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính được đẩy mạnh, chất lượng công tác phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tập trung xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó đã đề ra giải pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và xác định những việc cần làm ngay để triển khai thực hiện, nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, những vấn đề bức xúc nổi cộm đã từng bước được chỉ đạo và khắc phục có kết quả.

     Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Đa Trung - Bí thư Huyện ủy chỉ ra một số kết quả nổi bật mang tính đột phá trong 2,5 năm thực hiện Nghị quyết. Kết quả đó là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đề ra cho cả nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực từ nay đến cuối nhiệm kỳ.