Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên

      Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 3/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); ngày 26/7/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho 132 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.

     Tại Hội nghị đồng chí Mai Thương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm giúp cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản trong các nghị quyết; xác định những việc cần làm ngay; những việc thực hiện theo lộ trình; từ đó thống nhất trong nhận thức, hành động và lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tinh thần các nghị quyết và phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.