Image

Đức Linh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021

  • Nguyễn Văn Tới
  • /
  • 21.10.2021 - 10:27

     Ngày 30/9/2021, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII) đã thống nhất kết luận: Trong 9 tháng đầu năm 2021, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; tuy vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả trên nhiều mặt.